วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Wednesday, June 3, 2009

150กว่าล้าน เอาไปทำอะไร หวังอะไร เชิญอ่าน...


สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
ภาพจาก http://www.ndmi.or.th

จากเอกสารของทีมงานสยามมิวเซีย สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จังหวัดลำปาง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งใน สำนักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

เป้าหมาย คือ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเีรียนรู้ในรูปของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) ในระดับภูมิภาค

จุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างและพัฒนาโครงข่ายของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ในภูมิภาค และยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์ัดังนี้
1.เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ ตามแนวทางของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
2.เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาค อันจะนำมาสู่การสร้างและพัฒนา โครงข่ายของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทั่วประเทศ
3.เพื่อเป็นการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานสำคัญ

สถานที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง (เดิม)
ตั้งอยู่กลางเมือง ระหว่างถนนไปรษณีย์กับถนนบุญวาทย์
พื้นที่โดยรวมโดยประมาณ 17 ไร่ 

ประกอบด้วย
-พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum)
-ศูนย์ศึกษา เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum Study Center)

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และศูนย์ศึกษา เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  จังหวัดลำปาง มีขั้นตอนดังนี้
-การจัดทำเนื้อหา
-การอนุรักษ์พัฒนาและปรับปรุงอาคารเดิม
-การก่อสร้างอาคารใหม่
-การปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์
.....................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พุธ 3
มิถุนา 52

No comments: