วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Tuesday, September 14, 2010

เชิญร่วมงาน....วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง”...วันอังคารที่ 21 กันยายน นี้ 17.30 ณ ข่วงนครภาพจาก http://jjackk.multiply.com/photos/album/21/21

เชิญร่วมงาน....วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง”...วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์นครลำปาง (อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง) ข่วงนครลำปาง
เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป งานนี้จัดโดย
เทศบาลนครลำปาง


แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนได้แก่
1) กิจกรรมบริเวณลานน้ำพุ
เวลา 17.30 – 20.30 น.
- ดนตรีโฟล์คซอง
- บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฉายวีดิทัศน์โครงการ , บอร์ดโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
- ฉายหนัง ลำปางในอดีต
- กิจกรรมกลุ่มสล่าเขลางค์ : ชวนคนแต่งแต้มเติมเต็มพิพิธภัณฑ์
- ชมรมภาพถ่ายนครลำปาง (Lampang Photo Club) ร่วมแสดง ภาพเมืองลำปางในมมุมต่างๆ
- นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมจา วัดปงสนุก
- นิทรรศการนำเสนอ กรณีศึกษาการอนุรักษ์โบราณสถาน best practices กู่เจ้าย่าสุตา

2) กิจกรรมบริเวณเวทีกลาง
เวลา 19.00 – 20.00 น.
- เวทีเสวนา...วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง
- นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวถึง
ที่มาของโครงการ วิสัยทัศน์ งานพิพิธภัณฑ์
- บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ เล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์ในฐานะ "แม่เหล็กเมือง" : การดำเนินโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ และส่วนจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
-
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ปราชญ์ลำปาง และกลุ่มสล่าเขลางค์
.................

ข่าวประกอบ

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เพื่อให้ชาวลำปาง และสาธารณชนได้รับรู้ถึงรากเหง้า และตระหนักในความสำคัญของนครลำปาง การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในเขตเทศบาลนครลำปาง นับเป็นภารกิจหนึ่งที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อชาวลำปาง ให้สามารถเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม สำนักการช่าง และสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงภายในพื้นที่ส่วนหน้าของอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรก(อาคาร1)ให้เป็นหอเกียรติยศ“พิพิธภัณฑ์เมือง”เทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเรื่องราวต่าง ๆ โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท่องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทั้งยัง เป็นสถานที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมลำปาง และเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมของคนลำปางในเขตเทศบาลนครลำปาง อย่างยั่งยืน ต่อไป

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการของเทศบาลนครลำปาง จึงกำหนดให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำหอเกียรติยศ วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ข่วงนครลำปาง ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำพิพิธภัณฑ์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมกลุ่มสล่าเขลางค์ ชวนคนแต่งแต้มเติมเต็มพิพิธภัณฑ์ การแสดงภาพเมืองลำปาง ของชมรมช่างภาพ การฉายหนังลำปาง การฉายวีดีทัศน์โครงการ บอร์ดโครงการ นิทรรศการวัดปงสนุก งานนำเสนอ Best Practices กู่เจ้าย่าสุตา และการเสวนาวันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง” การเล่าเรื่องแม่เหล็กเมือง การดำเนินโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และส่วนจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ รวมถึงปราชญ์ลำปาง และกลุ่มสล่าเขลางค์ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย

สำหรับ พื้นที่ดำเนินการ จัดสร้างนิทรรศการถาวรภายในพี้นที่ ชั้นที่สอง ประมาณ 300 ตารางเมตรของอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประกอบด้วย ห้องฉายวีดีทัศน์ และจัดแสดงวัตถุสะสมของเทศบาลนครลำปาง พร้อมครุภัณฑ์ภายใน ห้องจัดนิทรรศการชั่วคราว ห้องเก็บของสำหรับนิทรรศการชั่วคราว ห้องสำนักงาน และห้องสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูล E-Library รวมถึงห้องโถงต้อนรับ เป็นต้น.

ที่มา
http://www.lampangcity.go.th/detail_act_news.php?id=2875

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อังคาร 14
กันยา 53

Friday, September 10, 2010

เชิญพบกับ Facebook ของ มูลนิธิน้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ...


ตัวอย่างหน้าเพจของ Facebook

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า บัดนี้ มูลนิธิน้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบเว็บบล็อก on Lampang : เปิดโลกลำปาง นี้โดยตรง ขณะนี้ได้ทำการเปิดที่ทำการอีกแห่งใน Facebook สามารถติดตามและพูดคุยกับเราได้ที่
http://www.facebook.com/pages/mulnithi-nxy-luk-sad-sea-cinda-ratn-xnusrn/122382084481211?ref=ts#!/

เตรียมพบกับความเปลี่ยนแปลง และการเปิดสำนักงานมูลนิธิฯ ที่จะร่วมเป็นพลังในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมบนผืนฟ้าและในแผ่นดินลำปางได้ เร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 10
กันยา 53