วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, October 28, 2010

รื้อฟื้น "ตุงค่าวธรรม" วัดวังหม้อ ครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง ในรอบ 70 ปีสร้าง "ตุงค่าวธรรม" หรือ "ภาพพระบฏ" ครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง ในรอบ 70 ปี
เพื่อจัดตั้งธรรมหลวง ณ วัดวังหม้อ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553

“ตุงค่าว” ถือเป็นงานพุทธศิลป์ประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในด้านของคุณค่าทางโบราณวัตถุศิลปวัตถุ คุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรม คุณค่าด้านองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่สื่อออกมาในรูปแบบของภาพเล่าเรื่อง รวมไปถึงหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะวิถีชิวิตความเป็นอยู่ เครื่องใช้ไม้สอย ทั้งความงดงามด้านศิลปกรรม เทคนิควิธีกรรม การสื่อถึงคติความเชื่อและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี แสดงถึงความเจริญงอกงามของพุทธศาสนาที่เป็นบ่อเกิดของขนบประเพณีนิยม วัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีวิตของคนในอดีต ตุงค่าวธรรมจึงเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ ที่ควรค่าแก่การดูแล รักษา เชิดชูและหวงแหนไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของการศึกษาตุงค่าวธรรม คือ การรื้อฟื้นองค์ความรู้การเทศน์มหาชาติ(ประเพณีการตั้งธรรมหลวง) ของชาวล้านนา ซึ่งการใช้ตุงค่าวธรรม เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอันสำคัญนี้ ถือเป็นสื่อธรรมะที่สำคัญที่ใช้ประกอบการเทศนา สอนเรื่องพระเวสสันดรให้กับผู้คนได้ดี ซึ่งในอดีตทุกวัดในล้านนา เมื่อมีประเพณีการตั้งธรรมหลวง ก็มักแขวนตุงค่าวธรรม ไว้รายรอบวิหาร

แต่ในปัจจุบันนั้นประเพณีดังกล่าวได้ลบเลือนหายไป ทำให้ตุงค่าวธรรมเองไม่ได้นำกลับมาใช้งาน ถูกละทิ้งจนขาดการดูแลเอาใจใส่ของคนในชุมชน อีกทั้งยังไร้ซึ่งคุณค่าและความหมายในสังคมยุคปัจจุบัน อันเป็นผลกระทบมาจากแนวคิดของสังคมล้านนาที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สภาวะของตุงค่าวธรรมและเครื่องใช้ในพิธีกรรมเทศน์มหาชาติ(ประเพณีการตั้งธรรมหลวง) ในปัจจุบันนั้น น่าเป็นห่วงที่เสี่ยงต่อการสูญหาย และถูกเปลี่ยนหน้าที่การใช้งาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการจัดการศึกษาในด้านข้อมูล การให้ชุมชนรับรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญ ทั้งในแง่ของความหมายที่แฝงไว้ หน้าที่การใช้งาน คติการสร้าง รวมไปถึงใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ในอนาคตตุงค่าวธรรมเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงแค่งานจิตรกรรมบนผืนผ้า ที่หาคุณค่าทางจิตใจไม่ได้เลย

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นควรที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยและจัดการอนุรักษ์ตุงค่าวธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญพร้อมนำเสนอให้กับชุมชนนั้นๆ ให้ได้รับรู้พร้อมกับการพัฒนาตุงค่าวธรรม ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม เพื่อปรับรูปแบบการสื่อความหมาย การสร้างตุงค่าวธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเดิมให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดทำโครงการ “การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนผ่านการสร้างสื่อผสม(Mixed Media) ร่วมกับชุมชน นำโดย รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ อ.ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน และ อ.อนุกูล ศิริพันธุ์ ผู้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านพิธีกรรม

โดยการวาดภาพตุงค่าวธรรมให้วัดวังหม้อเพื่อนำใช้ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ ได้มีอาจารย์ทวี เสรีวาศ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนายช่างใหญ่ในการวาดภาพ ทั้ง 12 กัณฑ์ รวมทั้งหมด 28 ผืน ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันกลับมามองงานศิลปกรรมอันมีค่าและอนุรักษ์ดูแลรักษา หวงแหนงานพุทธศิลป์ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง ดึงดูดให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งอนุรักษ์งานตุงค่าวธรรมและที่สำคัญเยาวชนยุคใหม่จะได้มีความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตน ที่ได้สร้างสรรค์งานศิลป์ไว้กับพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาสืบไป

โดยการสร้างตุงค่าวธรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องราวถึงพระเวสสันดรชาดก 12 กัณฑ์ เขียนภาพลงบนผืนผ้า ใช้สีสันที่มีความสวยงามตามจินตนาการผสมผสานกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการฟังเทศน์มหาชาติให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้ง ซึ่งการสร้างภาพตุงค่าวในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสำคัญของเมืองลำปาง คือเป็นการหวนกลับมาวาดภาพตุงค่าวขึ้นใหม่ในรอบ 70 ปี เพื่อจะนำไปใช้ในการตั้งธรรมหลวงของวัดวังหม้อต่อไปในอนาคต

ในการนี้ทางวัดวังหม้อและชุมชนบ้านวังหม้อ จะได้หาเจ้าภาพ เจ้าศรัทธาภาพตุงค่าวธรรม เพื่อนำเงินที่ได้ไปสร้างตู้เก็บภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้ต่อไป โดยให้เป็นเจ้าภาพตุงค่าวธรรมผืนละ 2,000 บาท ซึ่งทางวัดจะเขียนชื่อเจ้าภาพไว้ติดกับภาพในแต่ละผืน

การบอกบุญในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีและหาได้ยาก เนื่องจากการสร้างภาพตุงค่าวธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการตั้งธรรมหลวงนั้น หาโอกาสที่จะเข้ามาเป็นเจ้าภาพได้น้อย เพราะการรื้อฟื้นประเพณีนี้พบได้ยาก ทางวัดวังหม้อจึงฝากบอกบุญและขอเชิญร่วมงานตั้งธรรมหลวง ณ วัดวังหม้อ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553 มาในการนี้

สนใจติดต่อ: ท่านพระครูวิฑิตพัฒนภิธาน เจ้าอาวาสวัดวังหม้อ
เบอร์โทร: 0861910319

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พฤหัส 28
ตุลา 53

Tuesday, September 14, 2010

เชิญร่วมงาน....วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง”...วันอังคารที่ 21 กันยายน นี้ 17.30 ณ ข่วงนครภาพจาก http://jjackk.multiply.com/photos/album/21/21

เชิญร่วมงาน....วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง”...วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์นครลำปาง (อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง) ข่วงนครลำปาง
เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป งานนี้จัดโดย
เทศบาลนครลำปาง


แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนได้แก่
1) กิจกรรมบริเวณลานน้ำพุ
เวลา 17.30 – 20.30 น.
- ดนตรีโฟล์คซอง
- บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฉายวีดิทัศน์โครงการ , บอร์ดโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
- ฉายหนัง ลำปางในอดีต
- กิจกรรมกลุ่มสล่าเขลางค์ : ชวนคนแต่งแต้มเติมเต็มพิพิธภัณฑ์
- ชมรมภาพถ่ายนครลำปาง (Lampang Photo Club) ร่วมแสดง ภาพเมืองลำปางในมมุมต่างๆ
- นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมจา วัดปงสนุก
- นิทรรศการนำเสนอ กรณีศึกษาการอนุรักษ์โบราณสถาน best practices กู่เจ้าย่าสุตา

2) กิจกรรมบริเวณเวทีกลาง
เวลา 19.00 – 20.00 น.
- เวทีเสวนา...วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง
- นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวถึง
ที่มาของโครงการ วิสัยทัศน์ งานพิพิธภัณฑ์
- บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ เล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์ในฐานะ "แม่เหล็กเมือง" : การดำเนินโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ และส่วนจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
-
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ปราชญ์ลำปาง และกลุ่มสล่าเขลางค์
.................

ข่าวประกอบ

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เพื่อให้ชาวลำปาง และสาธารณชนได้รับรู้ถึงรากเหง้า และตระหนักในความสำคัญของนครลำปาง การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในเขตเทศบาลนครลำปาง นับเป็นภารกิจหนึ่งที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อชาวลำปาง ให้สามารถเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม สำนักการช่าง และสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงภายในพื้นที่ส่วนหน้าของอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรก(อาคาร1)ให้เป็นหอเกียรติยศ“พิพิธภัณฑ์เมือง”เทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเรื่องราวต่าง ๆ โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท่องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทั้งยัง เป็นสถานที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมลำปาง และเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมของคนลำปางในเขตเทศบาลนครลำปาง อย่างยั่งยืน ต่อไป

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการของเทศบาลนครลำปาง จึงกำหนดให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำหอเกียรติยศ วันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ข่วงนครลำปาง ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำพิพิธภัณฑ์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมกลุ่มสล่าเขลางค์ ชวนคนแต่งแต้มเติมเต็มพิพิธภัณฑ์ การแสดงภาพเมืองลำปาง ของชมรมช่างภาพ การฉายหนังลำปาง การฉายวีดีทัศน์โครงการ บอร์ดโครงการ นิทรรศการวัดปงสนุก งานนำเสนอ Best Practices กู่เจ้าย่าสุตา และการเสวนาวันนี้ที่รอคอย “พิพิธภัณฑ์นครลำปาง” การเล่าเรื่องแม่เหล็กเมือง การดำเนินโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และส่วนจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ รวมถึงปราชญ์ลำปาง และกลุ่มสล่าเขลางค์ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย

สำหรับ พื้นที่ดำเนินการ จัดสร้างนิทรรศการถาวรภายในพี้นที่ ชั้นที่สอง ประมาณ 300 ตารางเมตรของอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประกอบด้วย ห้องฉายวีดีทัศน์ และจัดแสดงวัตถุสะสมของเทศบาลนครลำปาง พร้อมครุภัณฑ์ภายใน ห้องจัดนิทรรศการชั่วคราว ห้องเก็บของสำหรับนิทรรศการชั่วคราว ห้องสำนักงาน และห้องสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูล E-Library รวมถึงห้องโถงต้อนรับ เป็นต้น.

ที่มา
http://www.lampangcity.go.th/detail_act_news.php?id=2875

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อังคาร 14
กันยา 53

Friday, September 10, 2010

เชิญพบกับ Facebook ของ มูลนิธิน้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ...


ตัวอย่างหน้าเพจของ Facebook

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า บัดนี้ มูลนิธิน้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบเว็บบล็อก on Lampang : เปิดโลกลำปาง นี้โดยตรง ขณะนี้ได้ทำการเปิดที่ทำการอีกแห่งใน Facebook สามารถติดตามและพูดคุยกับเราได้ที่
http://www.facebook.com/pages/mulnithi-nxy-luk-sad-sea-cinda-ratn-xnusrn/122382084481211?ref=ts#!/

เตรียมพบกับความเปลี่ยนแปลง และการเปิดสำนักงานมูลนิธิฯ ที่จะร่วมเป็นพลังในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมบนผืนฟ้าและในแผ่นดินลำปางได้ เร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 10
กันยา 53

Friday, August 27, 2010

เชิญร่วมงาน "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง" ศุกร์ที่ 3 กันยา 53


บัตรเชิญ

ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เชิญร่วมงาน "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง"
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553

กำหนดการ
08.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. บรรยายหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมนครลำปาง"
โดย รศ.อุษณีย์ ธงไชย
10.30 น. บรรยายหัวข้อ "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง"
โดย อาจารย์วิถี พานิชพันธ์

13.00 น. เสวนาวิชาการ "เล่าความหลัง ย้อนอดีต วิถีชีวิตชาวม่าน ชาวไตในนครลำปาง"
โดย นักวิชาการท้องถิ่น
14.30 น. นำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ปลูกต้นกล้านักวิจัย วัดพม่า-ไทใหญ่นครลำปาง"

งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่
ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.053-943543

ผู้สื่อข่าว
on lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 27
สิงหา 53

Tuesday, August 3, 2010

เชิญร่วมเสวนา เรื่อง “ชุมชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน” อาทิตย์ที่ 15 สิงหา 53 ครึ่งเช้า


ภาพจาก สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


ภาพจาก สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


กำหนดการเสวนา

เรื่อง “ชุมชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน”

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ บริเวณโบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตตา ถนนวังเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

**************

(โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน กู่เจ้าย่าสุตตาหรือประตูขงวัดกากแก้ว (ร้าง))

เวลา 8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

เวลา 9.00 – 10.00 น. เสวนา เรื่อง “ชุมชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน”

ร่วมเสวนา โดย....


1. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร

2. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

3. นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

ดำเนินการเสวนา โดย.... อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์

เวลา 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “ ทำไมต้องขุดค้นศึกษา?” (ประวัติศาสตร์และความสำคัญของพื้นที่)

ร่วมเสวนา โดย…

1. เจ้าอาวาสวัดประตูป่อง

2. พ่อหนานบุญศรี วรรณศรี ปราชญ์ท้องถิ่น

3. อาจารย์สุวภรณ์ ชูโต ตัวแทนภาคประชาชน

4. อาจารย์ประสงค์ แสงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น

5. นายปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดำเนินการเสวนาโดย..... อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์


เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น. ศึกษาดูงานพื้นที่การขุดค้น ขุดแต่ง โบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตตา

โดย......วิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจาก สำนักการช่างเทศบาลนครลำปาง

ขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลและภาพประกอบนะครับ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


อังคาร 3
สิงหา 53

Sunday, July 25, 2010

จิบน้ำชายามบ่ายกับคุณชายถนัดศรี เล่าเรื่อง "ลำปางเมื่อวันวาน"

..
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับเทศบาลนครลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและกลุ่มลำปางสร้างสรรค์ จะได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่ายกับคุณชายถนัดศรี เล่าเรื่อง "ลำปางเมื่อวันวาน" โดยเรียนเชิญ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ พลเมืองลำปางกิตติมศักดิ์ มาพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ศาลาในสวน โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด การแต่งกายในชุดลำลองตามสบาย

ได้รับการส่งข่าวมาจาก อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ครับ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อาทิตย์ 25
กรกฎา 53

Friday, July 16, 2010

โฮะ : ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยและการเดินทางบนแผ่นดินล้านนา วันที่ 13-29 กรกฎา 53 นี้โปสเตอร์

เชิญชม
นิทรรศการ โฮะ : ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยและการเดินทางบนแผ่นดินล้านน
วันที 13-29 กรกฎาคม 2553
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ อุษาคเนย์

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
ศุกร์ 16
กรกฎา 53

Saturday, July 3, 2010

เชิญชมละครเวทีการกุศลจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ลำปาง เรื่อง ฤๅสายลมจักหยุดหมุน เดอะ มิวสิคัล


โปสเตอร์

ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง กลุ่มสร้างสรรค์ลำปาง และ กลุ่มละคร ณ หนา ลำปาง ขอเชิญชม ละครเวทีการกุศล เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง เรื่อง ฤๅสายลมจักหยุดหมุน เดอะ มิวสิคัล

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 18.30 น. บัตร 100 บาท
ณ หอประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

ซื้อบัตรละครได้แล้ววันนี้ ที่ร้านหนังสือ SE-ED Book Center (สาขาห้างเสรีฯ)
สอบถามรายละเอียด 08 1443 0609 08 6054 0766
........................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
เสาร์ 3
กรกฎา 53

Tuesday, June 22, 2010

ภาพเก่าแห่องค์กฐินพระนวกะสามัคคี ถวายวัดเชียงราย ราว 60 ปีก่อน
งานแห่องค์กฐินพระนวกะสามัคคี รอบเมืองลำปาง ถวายวัดเชียงราย
ในรูปแสดงให้เห็นถึงรูปแบบอาคารบ้านเรือน รถ ถนน ในเมืองลำปางในช่วง60 ปีก่อน
รวมไปถึงขบวนแห่ที่มีแตรวงเข้ามาแทนที่กลองแห่แบบพื้นเมืองแล้ว
ส่งมาให้ดูครับ

ฐาปกรณ์ เครือระยา
...............
ใครมีภาพเก่า หรือไปเจอภาพเก่าที่ไหน เอามาแบ่งกันกันที่นี่เลยครับ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อังคาร 22
มิถุนา 53

เปิดสถานเลี้ยงเด็ก"บุญส่ง รัตนชัย" ภาพเก่าจากวัดเชียงรายโดย ฐาปกรณ์ เครือระยาภาพชุดนี้ ก็เป็นภาพอีกชุด ที่พระเทพวิสุทธิโสภณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
ได้ถ่ายเก็บไว้ โดยภาพดังกล่าวเป็นชุดภาพในงานทำบุญ เปิด สถานรับเลี้ยงเด็ก
"บุญส่ง รัตนชัย"
บริเวณวัดเชียงราย ซึ่งไม่แน่ใจว่า ปัจจุบันอาคารหลังดังกล่าว
ยังสามารถพบเห็นได้หรือได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว

ฐาปกรณ์ เครือระยา
................
ขอบคุณมากครับ ภาพเก่ากำลังทยอยมาเรื่อยๆ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อังคาร 22
มิถุนา 53

ต่อจิ๊กซอว์ภาพในอดีตของเมืองลำปาง คนลำปางเชื้อสายจีนบริเวณกาดกองต้า

รูปA

รูป N

คำบรรยายรูป
A. หน้าห้าง"เยียนซีไท้ลีกี"(
ของตระกูล ทิวารี) ถนนกาดกองต้า ตรงข้ามร้าน"กวางฮั่วหลี"(ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นกิจการของก๋งของผม เฮวอินปี หรืออีกชื่อคือ โหวจื่อกวาง ผู้จัดการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว(ประชาวิทย์)คนแรก) คุณย่าบุญเกิด ตันสุวรรณ อายุ 85 ปี (ลูกสาวคนรองสุดท้ายของ เฮวอินปี) ให้ข้อมูลเมื่อ 02/06/2553 ว่าตนคือเด็กที่มีผู้หญิง(คำใส เฮวอินปี)อุ้มอยู่ พร้อมบอกด้วยว่าร้านกวางฮั่วหลีย้ายขึ้นไปอยู่ถนนสายกลาง(ร้านขายผ้า"โซนี่" บนถนนทิพย์ช้างในปัจจุบัน-พ.ศ.2553) ตอนอายุ 8 ขวบ ถ้าให้คาดการณ์รูปนี้น่าจะถ่ายในช่วง พ.ศ.2468 ถึง 2470

N. งานศพของก๋ง(
เฮวอินปี) เมื่อ พ.ศ.2499(ท่านเสีย 13/04/2499) ที่ร้านกวางฮั่วหลี(บริเวณร้านโซนี่ปัจจุบันถนนทิพย์ช้าง)

เห็นหน้า onlampang กำลังจะมีงานสัมมนาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลำปาง ผมคงไปฟังไม่ได้เพราะเป็นวันพุธและยังอยู่กรุงเทพฯ
จึงขอทำหน้าที่หารูปภาพเก่าๆจากทุกๆแห่ง
ต่อจิ๊กซอว์ภาพในอดีตของเมืองลำปางให้มากที่สุด แบ่งปันให้ชาวลำปางได้ชมกัน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไป

ขอบคุณที่แบ่งปันภาพให้ชาวลำปางได้ชมครับ
และขออภัยที่เอาภาพลงช้ามาก

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อังคาร 22
มิถุนา 53

Thursday, June 10, 2010

รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม นักประวัติศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย มาเป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาแห่งนครลำปาง


ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ดีกรีระดับเอเชีย

ดร
.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับเทศบาลนครลำปาง, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและกลุ่มสร้างสรรค์ลำปาง จะได้จัดปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553 เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ขึ้น ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจันทน์ผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นองค์ปาฐก

โครงการปาฐกถาแห่งนครลำปางนี้เป็นปาฐกถาสำคัญประจำปีทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมลำปาง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนลำปางสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น


การปาฐกถาในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน องค์กรผู้จัดงาน
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปร่วมฟังปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่ประการใด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.สุจิตรา พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศู
นย์ลำปาง โทร. 054-222435

กำหนดการปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553
เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องจันทน์ผา โรงแรมเวียงลคอร
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.30 น พิธีเปิดงาน
กล่าวรายงานโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มรภสวนดุสิต
กล่าวเปิดงานโดย นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

13.30-15.00 น.
ปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553
เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

15.00-16.30 น.
การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


พฤหัส 10
มิถุนา 53

Monday, May 31, 2010

เชิญร่วมส่งผลงาน ความเรียงเชิงสารคดี หัวข้อ “ค้นหาตัวตน…นครลำปาง”มูลนิธิโยนก (ลำปาง)
เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเขียนหัวข้อ

“ค้นหาตัวตน…นครลำปาง”

ในลักษณะความเรียงเชิงสารคดี 1 1/2 - 2 หน้า A4 (Angsana New 16)
ผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 25 - 30 คน จะได้รับคำแนะนำการเขียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และโอกาสเผยแพร่ผลงานในลักษณะ เว็บไซต์ หนังสือ ฯลฯ
รวมถึงได้รับหนังสือที่มีผลงานตีพิมพ์เป็นอภินันทนาการ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2553

สอบถามเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่
อาจารย์ปัทมา จงสุวรรณวัฒนา
มูลนิธิโยนก อาคารโจ-เบซซี่ แบ็กซเตอร์
444/1 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-265175 ต่อ 205 โทรสาร 054-315801
อีเมล์
pattamaynf@gmail.com

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=536#975

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
จันทร์ 31
พฤษภา 53

Friday, May 28, 2010

กิจกรรม "ชวนกันไปวัด ช่วยกันจัดหนังสือ" ปฐมบทแห่ง "ศูนย์เอกสารนครลำปางและท้องถิ่นศึกษา"


ภาพประกอบจาก http://thrai.sci.ku.ac.th/node/1098

ต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยครับที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่ช้าเกินไปหน่อย เป็นการริเริ่มที่งดงามของ อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ในเรื่องนี้ครับ ใครสนใจและว่างก็เชิญเลยครับ

ถึง กัลยาณมิตรทุกท่าน
ผมได้ขออาสาช่วยจัดทำ "ศูนย์เอกสารนครลำปางและท้องถิ่นศึกษา" ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มสร้างสรรค์ลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง มีความตั้งใจที่จะสร้างคลังข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องลำปางและท้องถิ่น ในขั้นแรกจึงได้ออกสำรวจเพื่อค้นหาเอกสารประเภทหนังสือที่ระลึก หนังสืองานศพและที่เกี่ยวข้อง ผมได้ชวนน้องๆหลายคนไปค้นเอกสารเก่าตามวัดในเขตตัวเมืองลำปาง ซึ่งวัดแรกที่เราลงสำรวจคือ วัดเชียงราย ด้วยเหตุที่ประเมินว่า น่าจะมีเอกสารที่เราต้องมากที่สุด เพราะครั้งหนึ่งที่นี่มี พระเทพวิสุทธิโสภณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ที่เป็นพระผู้ใหญ่ซึ่งได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางเป็นเจ้าอาวาส

เมื่อไปวัดแล้วก็พบว่า มีหนังสืออยู่จำนวนมากนับพันรายการและกองเป็นภูเขาไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร จึงได้ปรึกษา พระปลัดสมโภช จิตธัมโม เจ้าอาววาส ว่าจะขอช่วยกันจัดเอกสารให้เป็นระเบียบเข้าตู้หนังสือให้เรียบร้อย ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วย ผมจึงคิดจัดกิจกรรม "ชวนกันไปวัด ช่วยกันจัดหนังสือ"ขึ้น โดยขอเชิญชวนทุกท่านไปทำบุญร่วมกันมาช่วยกันจัดหนังสือเข้าตู้และพัฒนาเป็นห้องสมุดเล็กๆ ในวันวิสาขบูชาศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น. ณ วัดเชียงราย (ย่านห้าแยกหอนาฬิกาติดกับพุทธสถาน) จังหวัดลำป่าง โดยกิจกรรมจะเริ่มเวลา 9 โมงตรงมีสวดมนต์และนั่งสมาธิให้จิตใจเย็นๆใสๆก่อนสัก 1 ชั่วโมง จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. เราจะเริ่มงานกันจัดหนังสือ งานนี้ไม่ต้องห่อข้าวมานะครับ เราจะชวนท่านไปทานข้าวมันไก่/ขาหมู่ ใกล้วัด
ท่านใดสนใจมาเอาบุญวันวิสาขบูชากัน ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากันเยอะๆก็ได้ ช่วยกรุณาเตรียมอุปกรณ์มาคือ หน้ากากอนามัย, ถุงมือและน้ำดืมสำหรับตัวท่านเอง ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
ผู้ประสานงานจัดกิจกรรม
24 พ.ค.53

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 28
พฤษภา 53

Sunday, May 2, 2010

หอศิลป์ลำปาง โดยการริเริ่มจาก มูลนิธิ นิยม ปัทมเสวี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หอศิลป์ลำปาง
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"นิทรรศการศิลปะ สล่าคำอ้ายและเพื่อนผอง" วันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"นิทรรศการของรัก...แต่ไม่หวง private collection" วันที่ 6-21 มีนาคม 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"ภัณฑ์ดี...พันธุ์ไทย : นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 2 และผลงานออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552" วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"บันทึกของจิตต์ : นิทรรศการภาพถ่ายของ จิตต์ จงมั่นคง" วันที่ 24 เมษายน - 8 มิถุนายน 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/

หลังจากที่พื้นที่กลางในการแสดง "งานศิลปะ" ของลำปาง ถูกไถ่ถามและเรียกร้องมานาน บัดนี้พื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแล้วบนแผ่นดินลำปาง ด้วยความพยายามของมูลนิธิ นิยม ปัทมเสวี เจ้าของเดียวกับศูนย์การเรียนรู้ปัทมเสวี ณ ตึกฟองหลี กาดกองต้า ลำปาง

พื้นที่ดังกล่าวได้ชื่อว่า "หอศิลป์ลำปาง" (Lampang Art Center) ซึ่งได้ปรับปรุงจากเรือนไม้เก่าที่เคยเป็น เกสต์เฮ้าส์ชื่อว่า บุญมา (แต่อย่างไรก็ดี เรือนไม้หลังนี้ก็มิได้มีอายุยาวนานนัก เนื่องจากในบริเวณเดียวกันนี้เคยเป็นเรือนไม้ขนมปังขิงสองชั้น) โดยความมุ่งมั่นของ คุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิ นิยมปัทมะเสวี

หอศิลป์ลำปางได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ด้วย "นิทรรศการศิลปะ สล่าคำอ้ายและเพื่อนผอง" (วันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2553) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายกเทศบาลนครลำปางร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

หลังจากนั้นก็ได้มีการจัด "นิทรรศการของรัก...แต่ไม่หวง private collection" เมื่อวันที่ 6-21 มีนาคม 2553 ต่อมาก็คือ "ภัณฑ์ดี...พันธุ์ไทย : นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 2 และผลงานออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552" โดย สาขาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2553

ล่าสุดก็คือ "บันทึกของจิตต์ : นิทรรศการภาพถ่ายของ จิตต์ จงมั่นคง" ในวันที่ 24 เมษายน - 8 มิถุนายน 2553 ผลงานภาพถ่ายมือระดับ "ศิลปินแห่งชาติ"


ความคึกคักของแวดวงศิลปะ กำลังจะผลิบานต่อไป และต่อไป

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อาทิตย์ 2
พฤษภา 53

Friday, April 30, 2010

ภาพเก่า วัดพระแก้วดอนเต้า ในมุมมมองใหม่


วัดพระแก้วดอนเต้า น่าจะเป็นมุมมองจากถนนพระแก้ว สังเกตว่าด้านขวามือจะเป็นวิหารพระนอน ส่วนด้านซ้ายมือที่อยู่ระหว่างต้นฉำฉา กับ พระธาตุ คือ วิหารหลวง


วัดพระแก้วดอนเต้า มุมมองจากทางเข้าวัด เราจะสังเกตเห็นศาลาโบราณด้านขวามือ ซึ่งปัจจุบันหายไปแล้ว

คุณกอล์ฟ ฐาปกรณ์ เครือระยา ส่งภาพมาให้พร้อมกับข้อความว่า
"เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ทางศูนย์โบราณคดีภาคเหนือได้ทำการสำรวจบ้านเรือน
ในชุมชนท่ามะโอและชุมชนประตูต้นผึ้ง พบภาพเก่าวัดพระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นมุมกล้องใหม่ๆ
ที่ยังไม่เคยเห็น เลยนำมาให้ดูกันคับ"

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 30
เมษา 53

Tuesday, March 23, 2010

" Nobody : Someone " ละครกลางแจ้ง ณ ข่วงนคร โดยกลุ่ม ณ หนา 2 เมษานี้ 18.00 น.

ละครเวทีเรื่องใหม่ โดย
กลุ่มละคร ณ หนา แห่งนครลำปาง

เมื่อ การเต้น และ การฟ้อน
รวมกันเป็นหนี่งเดียว

" Nobody : Someone "
Street Dance Theatre

เปิดแสดง วันที่ 2 เมษายน 2553
เวลา 18.00น. รอบเดียวเท่านั้น
ณ ข่วงนคร (เวทีหน้าอาคารเทศบาลฯ)
จ.ลำปาง

ดูคลิปโปรโมทได้ที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=mNt2RhAnnbY

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อังคาร 23
มีนา 53