วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, July 2, 2009

เทศบาลทำหนังสือชมเชย เจ้าของตึกเก่าใจอนุรักษ์

อาคารบ้านพักเลขที่ 52-54 ถ.ทิพย์วรรณ ต.สวนดอก


กลุ่มอาคารแถวไม้ 2 ชั้น ถ.ทิพย์ช้าง
ภาพถ่ายโดย คุณอรรณพ สิทธิวงศ์
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คุณพัลลภา สุริยะมณี
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

นอกจากการวางยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในกระดาษแล้ว เทศบาลยังได้ทำงานเชิงรุกในการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ล่าสุดก็คือทำหนังสือชมเชยเจ้าของตึกเก่าที่ได้ทำการบำรุงรักษา แม้กระทั่งก่อสร้างใหม่ที่ส่งเสริมความเป็นเมืองเก่าของลำปาง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง โดยคุณอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเล็งเห็นว่า เจ้าของอาคารเหล่านี้ได้แก่
1. คุณมยุรี เอื้อมลฉัตร เจ้าของอาคารบ้านพักเลขที่ 52-54 ถ.ทิพย์วรรณ ต.สวนดอก
และกลุ่มอาคารแถวไม้ 2 ชั้น ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก
2. คุณอรุณ เพ็ชรสุวรรณ เจ้าของอาคารแถวไม้ 2 ชั้น เลขที่ 181
3. คุณสุพจน์ พงษ์พันธุ์ เจ้าของอาคารแถวไม้ 2 ชั้น เลขที่ 183
4. คุณอัมพร สุเมธวานิชย์ เจ้าของอาคารแถวไม้ 2 เลขที่ 185
5. คุณบุญชู นิทรากิจ เจ้าของอาคารแถวไม้ 2 ชั้น เลขที่ 187

ได้สนับสนุนการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองลำปางโดยการอนุรักษ์อาคารแถวไม้เดิม และตกแต่งทาสีอาคารใหม่ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดให้คืนสภาพอาคารเดิม รื้อถอนป้ายโฆษณาออกจากอาคาร ทำให้อาคารมีความสวยงาม ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์เมือง

จึงเสนอเรื่องไปยังผู้บริหารว่าควรจะดำเนินการทำหนังสือแสดงความขอบคุณเจ้าของบ้าน และให้ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือตามสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่นโยบายการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเทศบาลนครลำปางให้ประชาชนเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วม

จากหนังสือ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/113 เรื่อง การชมเชยบุคคลผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552

ตามอ่านบางส่วนได้ใน
.........................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พฤหัส 2
กรกฎา 52

No comments: