วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, August 9, 2009

ศิลปกรรม มธ.ลำปาง ชวนร่วมสัมมนา การสร้างคุณค่าและเสน่ห์ให้บรรจุภัณฑ์ด้วยกราฟิก


คุณไพโรจน์ ธีระประภา วิทยากร

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เรื่อง “การสร้างคุณค่าและเสน่ห์ให้บรรจุภัณฑ์ด้วยกราฟิก” เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลขนศิลป์และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

โดยกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง 3308 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

กำหนดการ
โครงการสัมมนาวิชาการ “การสร้างคุณค่าและเสน่ห์ให้บรรจุภัณฑ์ด้วยกราฟิก”
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552
ณ ห้อง 3308 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วิทยากร : คุณไพโรจน์ ธีระประภา

09.00 - 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.
พิธีกล่าวเปิดสัมมนา โดย อ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
หัวหน้าสาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

09.45 - 10.45 น.
ความสำคัญของกราฟิกต่อการสร้างคุณค่าและเสน่ห์ให้บรรจุภัณฑ์ รูปแบบการนำเสนอทางวิชาการ : บรรยาย ,ร่วมแสดงความคิดเห็น
พักทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.
แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์อย่างไทย รูปแบบการนำเสนอทางวิชาการ : บรรยาย ,ร่วมแสดงความคิดเห็น
พักทานอาหารว่าง
13.00 - 14.00 น.
การเพิ่มเสน่ห์สินค้าด้วยฉลาก รูปแบบการนำเสนอทางวิชาการ : บรรยาย ,ร่วมแสดงความคิดเห็น
พักทานอาหารว่าง
14.15 - 16.15 น.
การเพิ่มเสน่ห์สินค้าด้วยฉลาก (ต่อ) รูปแบบการนำเสนอทางวิชาการ : สาธิต
16.15 - 16.30 น.
พิธีปิดสัมมนา
..............
ประวัติและผลงานวิทยากร
คุณไพโรจน์ ธีระประภา

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และการออกแบบตัวพิมพ์ (Typeface Design)

การศึกษา
2531 ศิลปบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน
2531 Graphic Designer บริษัท สามหน่อ จำกัด
2534 Art Director บริษัท DDB Needham World Wide Advertising
2536 Art Director บริษัท Leo Burnett
2537 Art Director บริษัท Spa Advertising
2544 Art Director บริษัท J.Walter T hompson
2547- 2550 Art Director บริษัท TBWA

ธุรกิจส่วนตัว
ปลายปี 2537 ก่อตั้งร้าน สยามรวย ที่จตุจักร เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “สยามรวย”
2539 เป็นต้นมา ก่อตั้ง SiamRuayDesign รับงานออกแบบกราฟิก, ตัวพิมพ์เพื่อใช้ในภาพยนตร์และสื่ออื่นๆ
ร่วมถึงสินค้าในเครือ “สยามรวย”
2551-2552 ร่วมกับหุ้นส่วนก่อตั้งแบรนด์ใหม่ในนาม “เดอะชนบท” 2 สาขา
- เดอะชนบท @ เชียงใหม่ (ก.พ. 2552)
- เดอะชนบท @ ถนนพระอาทิตย์ (พ.ค. 2552)

ประวัติการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์พิเศษ ด้าน Typography และ Advertising Layout Techniques คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์พิเศษ ด้าน Typography คณะศิลปกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติด้านการเป็นวิทยากร
2546 วิทยากรร่วมอภิปรายและเสาวนาในงานนิทรรศการ ๑๐ ตัวพิมพ์กับสังคมไทย
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบตัวพิมพ์
ในโครงการประกวดออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รางวัลที่ได้รับ
2547 ชนะเลิศการประกวดออกแบบ 1 ใน 10 ตัวพิมพ์ ของชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
(ตัวพิมพ์ SR Fahmai)
ติดต่อสอบถามได้ที่
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
โทร. 0-5426-809 -10 โทรสาร 0-5426-8810
................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อาทิตย์ 9
สิงหา 52

1 comment:

aromsin said...

บล็อกแห่งนี้ เป็นบล็อกที่มีประโยชน์สำหรับ ทุกคนที่ต้องการความรู้ในจังหวัดลำปางจริงๆครับ เยี่ยมครับ