วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Tuesday, April 29, 2008

ประวัติ รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่นที่มาภาพ จาก เสียงโยนก ปีที่ 35 ฉบับ Suppliment Classic1/พ.ศ.2551
วาดโดย อ.จิรวุฒิ ด้วงอินทร์

ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
กำเนิด
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2487
ณ บ้านปงสนุก ต.ปงสนุก(ปัจจุบันคือตำบลเวียงเหนือ) อ.เมือง จ.ลำปาง

การศึกษา
ประถมปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์มณีศึกษา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2493
ประถมปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2494
ประถมปีที่ 4 โรงรียนบ้านแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2496

มัธยมปีที่ 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2502
ประโยคเตรียมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2504

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ปีการศึกษา 2512
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ปีการศึกษา 2522
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต เคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2526

การทำงาน
อาจารย์ตรี - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6 สถาบันราชภัฏลำปาง 2515-2532
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6-8 สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2532-...
รองศาสตราจารย์...
(ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

ปรับปรุงจาก ประวัติผู้เขียน ใน
ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น. เทคนิควิทยาพื้นบ้านภาคเหนือจังหวัดลำปาง ตอนที่ 2 งานช่างสถาปัตยกรรม,
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2545.
.........................................
ผู้สื่อข่าว
On Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อังคาร 29
เมษา 51

No comments: