วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Tuesday, August 19, 2008

ข่าวประชาสัมพันธ์ "งานศิลปวัฒนธรรมลำปาง" สิงหา-กันยา 51 นี้

ช่วงนี้มี "งานศิลปวัฒนธรรม" ที่น่าสนใจ 3 งานด้วยกัน กล่าวคือ
1. งาน "สีสันในสวนสวย" วันที่ 23 สิงหา- 23 กันยา 51 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอนุรักษ์งานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" วันพุธที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง
3. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เมืองเก่า นครลำปาง : ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม” วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ธันวา ชั้น 4 อาคารสำนักการช่างและกองคลัง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
.......................................................................................................
มีรายละเอียดงานที่ 2 และ 3 ดังนี้
การประชมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การอนุรักษ์งานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง"

วันพุธที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง
ในความร่วมมือระหว่าง ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และชุมชนบ้านปงสนุก

กำหนดการ
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 น. ความเป็นมาโครงการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดย ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ รองประธานบริหารศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ (NAC)
9.10 น. ประธานกล่าวเปิดกาประชุม และถวายหนังสือทะเบียนโบราณวัตถุให้แก่พระภิกษุและคณะกรรมการชุมชนของแต่ละวัด โดย อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทค (LIT)
9.30 น. การบรรยาย "พุทธศิลป์ลำปาง" โดย อ.วิถี พานิชพันธ์
10.15 น. การบรรยาย "พุทธศิลป์แม่ทะ" โดย ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และ ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์

11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. "ปัญหาของโบราณวัตถุ, การอนุรักษ์โบราณวัตถุประเภทต่างๆ และ การดำเนินงานอนุรักษ์โดยชุมชน" (ภาคบรรยาย) โดย นายเมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
13.00 น. "การอนุรักษ์โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ" (ภาคปฏิบัติ) โดย นางสินีนาฏ สมบูรณ์เอก ทีมงาน NAC และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม LIT
14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 น. "การจัดการภายหลังการอนุรักษ์" โดย อ.ฉัตรแก้ว สิมารักษ์
14.45 น. อภิปรายและซักถาม โดย พระสงฆ์และชาวบ้านในชุมชนแม่ทะ ตัวแทนกลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
15.45 น. สรุปการประชุม โดย รศ.อุษณีย์ ธงไชย
.......................................................................................................
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และกลุ่มลูกหลานสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน
ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“เมืองเก่า นครลำปาง : ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ธันวา ชั้น 4
อาคารสำนักการช่างและกองคลัง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

กำหนดการสัมมนา
8.00น. ทะเบียน
8.45 น. กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์เรวัฒน์ สุธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
พิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
9.00 น. การบรรยายเรื่อง “เมืองเก่าลำปางกับโจทย์ว่าด้วยวิกฤตความเป็นตัวของตัวเอง”
โดย คุณภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
อดีตผู้ประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดลำปาง
10.00 น. การบรรยายเรื่อง “พระธาตุหลวงเวียงลำพางกับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์สำนักสีหล”
โดย ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00 น. การบรรยายเรื่อง “รถไฟ รถม้า รัษฎา นาฬิกา”
โดย คุณชัยวัฒน์ ศุภดิลกลักษณ์
อดีตผู้จัดการสินเชื่อพิเศษจังหวัดลำปาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น. การบรรยายเรื่อง “วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก ลำปาง”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.00 น. การเสวนาเรื่อง “เมื่อไหร่ลำปางจะมีหอศิลป์ ?”
โดย 1. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ แสงแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. คุณอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1
4. คุณพิมธิดา ดีบุกคำ เจ้าของร้านลำปางภัณฑ์เพ็ญ ดำเนินรายการ
16.00 น. พิธีปิด โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

หมายเหตุ 1. ผู้จัดงานขออภัยที่มิได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้รองรับ ขอเชิญชวนท่านได้รับประทานอาหาร
ตามอัธยาศัยในร้านอาหารบริเวณใกล้สถานที่จัดการประชุม
2. สามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวได้บริเวณถนนฉัตรไชย

.......................................................................................................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :

เปิดโลกลำปาง

อังคาร 19

สิงหา 51

No comments: